محصولات کاوا ارتباطات هوشمند

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی محصولات کاوا ارتباطات هوشمند جستجو کنید.

121
پخش
معرفی پکیج تلفن های سیسکو

معرفی پکیج تلفن های سیسکو

81
پخش
معرفی تلفن های Polycom

معرفی تلفن های Polycom

213
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Team

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Team

105
پخش
معرفی کارت های آنالوگ شرکت Synway

معرفی کارت های آنالوگ شرکت Synway

98
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس شرکت lifesize Room 220

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس شرکت lifesize Room 220

82
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Room 200

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Room 200

102
پخش
معرفی LifeSize conference phone

معرفی LifeSize conference phone

101
پخش
معرفی دوربین های دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize

معرفی دوربین های دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize