ساماندهي

پروژه شبکه ویدئوکنفرانس شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران

پروژه شبکه ویدئوکنفرانس شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند با پیاده سازی شبکه ویدیوکنفرانس شرکت سامان دهی مشاغل شهرداری تهران برگ زرین دیگری به مجموعه افتخارات خود افزود. شرکت کاوا ارتباط که سابقه درخشانی در اجرای پروژه های بزرگ داشت ، با اجرای پروژه ویدئوکنفرانس شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری موفق شد توان فنی خود و محصولات POLYCOM را به نحو […]