مطالب آموزشی و بررسی های مرتباط با تلفن های سیسکو

آموزش ویپ

تبدیل firmware گوشی های سیسکو به SIP مدل 7940 و 7960

برای تغییر فریم گوشی های سیسکو نیار به موارد زیر داریم : DHCP Server TFTP Server Cisco IP Phone Frimware
آموزش ویپ

تبدیل firmware گوشی های سیسکو به SIP مدل 7912

برای تغییر فریم گوشی های سیسکو نیار به موارد زیر داریم : DHCP Server TFTP Server Cisco IP Phone Frimware
آموزش ویپ

تبدیل firmware گوشی های سیسکو به SIP مدل 7911

برای تغییر فریم گوشی های سیسکو نیار به موارد زیر داریم : DHCP Server TFTP Server Cisco IP Phone Frimware