تمامی ویدئوهای علی قیدرپور

ویدئوهای آموزشی تولید شده توسط علی قیدرپور

31
پخش
معرفی روتر های سیسکو

معرفی روتر های سیسکو

26
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول

10
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت دوم

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت دوم

10
پخش
آموزش سوئیچ های سیسکو – معرفی سری 3560

آموزش سوئیچ های سیسکو – معرفی سری 3560

5
پخش
آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2950

آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2950

8
پخش
آموزش روتر های سیسکو – قسمت سوم – معرفی سری 3800

آموزش روتر های سیسکو – قسمت سوم – معرفی سری 3800

33
پخش
آموزش روتر های سیسکو – قسمت دوم – معرفی سری 2600

آموزش روتر های سیسکو – قسمت دوم – معرفی سری 2600