611

معرفی محصولات SBC و SS7 – سخنرانی مدیر فروش شرکت سنگوما

سخرانی مدیر فروش منطقه ای شرکت سنگوما درباره محصولات SBC و SS7 در سمینار VoIPConf 2016

درج یک نظر