681

آینده ویپ در ایران – سخنرانی دکتر نظری

سخرانی دکتر ابوالفضل نظری درباره آینده ویپ در ایران در سمینار VoIPConf 2016

درج یک نظر