Menu

سیستم ارزیابی عملکرد سازمان ها

بسیاری از سازمانها و شرکت ها به منظور ارزیابی و عملکرد پرسنل سازمانی خود این نیاز را در خود می بینند که از سرویس هایی استفاده کنند که ارزیابی عملکرد یک شخص را به راحتی بر اساس فعالیت های انجام شده فرد مورد بررسی قرار دهند، این فعالیت ها می تواند بر اساس task های اختصاص داده شده در پورتال و همچنین میزان پیشرفت آنها که توسط شخص تکمیل می گردد بوجود آمده و در قالب یک گزارش های مختلف و به صورت گرافیکی به مدیر بخش تحویل دهد.