Menu

سیستم مدیرت پیشرفته مستندات EDMS

مدیریت اسناد در داخل سازمان ها و شرکت ها امری ضروری می باشد، شرکت مایکروسافت در پی این نیاز و با توجه به اهمیت این موضوع سیستمی را در داخل نرم افزار SharePoint تعبیه کرده است که کاربران بتوانند با استفاده از این سیستم مستندات یک پروژه و یا اسناد درون سازمانی را با توجه به ارزشهای یک سند دسته بندی کرده و درصورت نیاز خود آن را در سریعترین زمان ممکن جستوجو کنند.
به این سیستم یک سیستم EDMS یا Enterprise Document management system گفته می شود.
این سیستم برای شرکت های پروژه محور بسیار مناسب بوده و می تواند کلیه اسناد یک پروژه را در داخل خود جای دهد.