Menu

سیستم دبیرخانه دیجیتال تحت وب

سیستم دبیرخانه در داخل شرکت ها و سازمان ها به منظور ثبت نامه های داخلی و خارجی ضروری می باشد. شرکت مایکروسافت به منظور یکپارچگی این سیستم با دیگر سیستم های سازمانی این امکان را نیز فراهم کرده است که یک سازمان بتواند با تهیه یک نرم افزار بتواند کلیه نیاز های خود را برطرف کند. در همین خصوص این سیستم با استفاده از قابلیت نرم افزار Word میتواند امکان تنظیم اسناد و نامه های اداری را تحت وب فراهم نماید .