Menu

گزارش خبرگزاری ها از ارائه خدمات ویدئوکنفرانس و تله پرزنس در شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

همگام با معرفی و ارائه خدمات ویدئوکنفرانس در شرکت کاوا ارتباطات هوشمند و پیشتاز بودن در عرصه معرفی تکنولوژی های جدید در این زمینه , خبرگزاری هایی نظیر فارس , ایلنا و ... نیز اقدام به معرفی این امکان نموده و در گزارشات خود به شرکت کاوا ارتباطات هوشمند پرداخته اند.