توسعه پایدار شهری و روستایی به کمک ارتباطات نوین

بهنام زنده دل نوبری

پست الکترونیک: b.zendedel@kavatelecom.net & b.zendedel@kavatelecom.com

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد


کانال ارتباطات نوین مخاربراتی